Betingelser

Betingelser

 

Dette websted ("websted") stilles til rådighed for dig af Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE Eindhoven, Holland ("Signify").

 

Din adgang til og brug af dette websted er underlagt nedenstående betingelser. Desuden kan specifikt indhold og materiale eller specifikke data eller oplysninger, der er tilgængeligt på eller via dette websted ("indholdet"), samt specifikt indhold og materiale eller specifikke data eller oplysninger, som du uploader til, indsender til og/eller offentliggør på webstedet ("brugerindhold"), eller transaktioner, der foretages via dette websted, være underlagt specifikke vilkår og betingelser. Sådanne specifikke vilkår kan enten fungere som supplement til nærværende betingelser eller erstatte nærværende betingelser, i sidstnævnte tilfælde dog kun i det udtrykkeligt anførte omfang.

1. Accept af betingelser

 

Når du benytter dette websted, erklærer du dig samtidig indforstået med at være underlagt nærværende betingelser og alle vilkår og betingelser, der henvises til heri, samt alle yderligere vilkår og betingelser, der er angivet på dette websted. Hvis du IKKE kan acceptere alle disse vilkår og betingelser, må du IKKE benytte dette websted.

2. Ændring af vilkår

 

Nærværende betingelser kan til enhver tid ændres af Signify. Sådanne ændrede betingelser træder i kraft, når de offentliggøres. Hvis du fortsætter med at benytte webstedet efter en sådan offentliggørelse, betragtes det som en accept af sådanne ændringer. Vi anbefaler, at du gennemgår alle relevante vilkår og betingelser med jævne mellemrum. Der er muligvis særskilte betingelser for din brug af andre Signify-websteder.

Signify forbeholder sig ret til når som helst og uden varsel at foretage ændringer eller opdateringer af webstedet eller dets indhold eller helt at lukke eller fjerne det. Signify forbeholder sig ret til når som helst, uden varsel, uanset årsag og efter eget skøn at begrænse eller ophæve enhver persons adgangstilladelse til webstedet eller enhver del heraf eller nægte vedkommende adgang hertil med omgående virkning.

3. Fortrolighedspolitik

 

Personoplysninger, der angives eller indsamles via eller med relation til dette websted, må kun bruges i overensstemmelse med Signifys fortrolighedspolitik, og nærværende betingelser er underlagt den fortrolighedspolitik, der er offentliggjort på dette websted.

4. Ansvarsfraskrivelse

 

ALLE OPLYSNINGER (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, INDHOLD, TEKST, BILLEDER, GRAFIK, LINKS OG ANDET MATERIALE) PÅ WEBSTEDET STILLES TIL RÅDIGHED "I FORHÅNDENVÆRENDE STAND". SIGNIFY OG DENNES DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, SAMARBEJDSPARTNERE, LICENSGIVERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG HERMED UDTRYKKELIGT, I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, INDESTÅELSER FOR ELLER GARANTIER AF ENHVER ART, BÅDE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER OVERHOLDELSE AF RETTIGHEDER OG GARANTIER VEDRØRENDE DRIFTEN AF DETTE WEBSTED, INDHOLDET ELLER BRUGERINDHOLDET. Hverken Signify eller dennes datterselskaber, associerede selskaber, samarbejdspartnere, licensgivere, distributører og leverandører garanterer eller indestår for, at (i) webstedet lever op til dine krav, at (ii) webstedet fungerer sikkert og uden afbrydelser eller fejl, eller at (iii) de resultater, der kan opnås ved brug af webstedet (herunder alle oplysninger samt alt indhold og materiale på dette websted), er korrekte, komplette, nøjagtige og pålidelige eller på anden vis lever op til dine krav.

 

Dette website er offentligt. Du kan derfor ikke forvente, at det brugerindhold, du indsender til dette website, holdes fortroligt. Du bør med andre ord ikke indsende fortrolige oplysninger hertil.

 

Signify og dennes datterselskaber, associerede selskaber, samarbejdspartnere, licensgivere, distributører og leverandører påtager sig intet ansvar for afbrydelser af internetforbindelsen, netværksdriften eller hosting af eventuelle tredjepartstjenester og giver ingen garanti for, at webstedet eller de tjenester, der muliggør driften af dette websted, eller de elektroniske meddelelser, som Signify sender, er fri for virus eller andre skadelige elementer.

Når du downloader eller på anden vis opnår adgang til materiale via dette websted, sker det altid på eget ansvar. Du er eneansvarlig for eventuel beskadigelse af dit computersystem eller andet udstyr samt tab af data som følge af download af sådant materiale.

5. Tilmelding

 

Din adgang til visse områder på webstedet og brug af visse funktioner osv. på webstedet forudsætter muligvis, at du tilmelder dig som bidragyder. Denne tilmelding er gratis.

Når du tilmelder dig, skal du vælge et unikt brugernavn eller "kaldenavn" og en unik adgangskode samt angive en unik og gyldig e-mailadresse, der kan bekræftes. Identiske brugernavne og e-mailadresser er ikke tilladt, så hvis det navn eller den adresse, du angiver, allerede er i brug, bliver du bedt om at vælge et andet navn eller en anden adresse. Vi sender dig en e-mailbekræftelse med dine tilmeldingsoplysninger. Hvis leveringen af disse oplysninger af en eller anden grund mislykkes, kan din adgang til eller brug af områder, funktioner og lignende, der forudsætter en sådan tilmelding, blive nægtet eller ophævet. Du skal straks opdatere din tilmelding for at sikre, at den er nøjagtig og aktuel. Du er eneansvarlig for at holde din adgangskode fortrolig. Vi forbeholder os ret til at ændre dit brugernavn eller slette indhold, du har indsendt til websitet, eller afvise eller annullere din tilmelding, hvis du vælger et brugernavn, som efter vores opfattelse er obskøn, uanstændig, stødende eller på anden måde upassende. Du er ligeledes eneansvarlig for at begrænse adgangen til din(e) computer(e). Du accepterer at være ansvarlig for alle aktiviteter, der forekommer i forbindelse med din konto, dit brugernavn og/eller din adgangskode på grund af din adfærd, inaktivitet eller forsømmelighed. Hvis du bliver opmærksom på mistænkelig eller uautoriseret adfærd i forbindelse med din konto, dit brugernavn og/eller din adgangskode, forpligter du dig til omgående at kontakte os via e-mail på adressen digital.marketing.support@signify.com. Vi kan efter eget skøn spærre tilmelding fra en bestemt e-mail- eller ISP-tjeneste.

6. Bidragyder

Når du indsender brugerindhold til webstedet, erklærer du dig samtidig indforstået med, at materialet skal være anstændigt, konstruktivt og relevant, og at det ikke må indeholde noget, der er i strid med loven eller på anden vis uegnet til offentliggørelse, herunder, men ikke begrænset til, materiale, som (1) kan opfattes som værende nedsættende eller krænkende i forhold til en anden person eller juridisk enhed, (2) kan skade en anden person eller ejendom eller på anden vis opfattes som ærekrænkende eller chikanerende i forhold til en anden person eller organisation, (3) kan krænke en persons juridiske rettigheder (herunder vedkommendes ret til privatliv eller offentlig omtale), (4) er pornografisk, obskønt, profant, vulgært, uanstændigt eller truende, (5) er anstødeligt, hvad enten det er kulturelt, etnisk eller på anden vis, eller (6) opfordrer eller tilskynder til ulovlig aktivitet.

 

Du forpligter dig til, inden for rimelighedens grænser, at scanne for og fjerne eventuel virus og andre destruktive funktioner eller egenskaber, inden du indsender materiale. Du må desuden ikke sende eller videresende kædebreve, pyramidespil, spørgeundersøgelser og uopfordrede henvendelser via webstedet. Du må heller ikke forfalske sidehoveder eller ændre identifikationsoplysninger eller andre data med henblik på at skjule, hvor indhold og/eller brugerindhold, der indsendes via vores websted, kommer fra, eller med henblik på at skjule dit besøg eller din sande identitet på webstedet. Du må endvidere ikke forsøge at forstyrre vores websteders, serveres eller netværks drift eller foretage handlinger, der belaster vores infrastruktur i urimelig grad.

 

Du bekræfter, indestår for og garanterer, at det brugerindhold, du indsender til webstedet, ikke krænker nogen parts eller persons ejendomsret, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, varemærkerettigheder, patenter eller eventuelle forpligtelser med hensyn til fortrolighed.

 

Du erklærer dig indforstået med, at idéer, diskussionsbidrag og alt andet brugerindhold, som du indsender til webstedet, og som ikke er beskyttet af immaterielle rettigheder, kan blive brugt af enhver anden bidragyder uden godtgørelse eller tilskrivning.

 

Du giver hermed Signify og dennes datterselskaber, associerede selskaber og andre samarbejdspartnere en verdensomspændende, vedvarende, uigenkaldelig, afgiftsfri, ikke-eksklusiv, underlicenserbar og overførbar licens til brug, hosting, lagring, gengivelse, ændring, kopiering, oprettelse af afledte værker, distribution, offentlig visning, udsendelse og offentliggørelse af det brugerindhold, du indsender, på dette websted eller ethvert andet Signify-websted eller i andet marketing- eller PR-materiale fra Signify via ethvert medie efter Signifys eget skøn.

 

Du er eneansvarlig for dit eget brugerindhold og konsekvenserne af at uploade, indsende og/eller offentliggøre det. Signify foretager muligvis gennemgang og kontrol før og/eller efter indsendelse af brugerindhold, men er ikke forpligtet hertil. Du erklærer dig imidlertid indforstået med, at vi ikke har mulighed for at kontrollere eller gennemgå alt brugerindhold. Signify og dennes datterselskaber, associerede selskaber, samarbejdspartnere, licensgivere, distributører og leverandører kan på ingen måde drages til ansvar for korrektheden, fuldstændigheden, kvaliteten eller gyldigheden af brugerindhold, som tredjeparter uploader eller indsender til webstedet.

 

Signify støtter ikke noget brugerindhold eller nogen holdning eller anbefaling eller noget råd, der gives eller gives udtryk for deri, og Signify fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med brugerindhold.

 

Signify har eneret til når som helst, uden varsel eller samtykke, uanset årsag og efter eget skøn at redigere og/eller fjerne meddelelser og andet brugerindhold, som er anstødeligt eller upassende eller på anden udgør en misligholdelse af nærværende betingelser. Enhver bruger, som anser indsendt brugerindhold for at være anstødeligt eller upassende, opfordres til omgående at kontakte Signify via e-mail på adressen digital.marketing.support@signify.com. Når vi modtager en sådan underretning, træffer vi, inden for rimelighedens grænser og inden for et rimeligt tidsrum, de forholdsregler, vi anser for at være nødvendige. Da der tale om en manuel proces, er vi muligvis ikke i stand til at fjerne eller redigere konkret brugerindhold med det samme.

7. Ansvarsbegrænsning

 

SIGNIFY OG DENNES DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, SAMARBEJDSPARTNERE, LICENSGIVERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVARLIGE, HVAD ANGÅR PØNALERSTATNING, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED ADGANG TIL, BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE DETTE WEBSTED, INDHOLDET ELLER BRUGERINDHOLDET, HELLER IKKE HVIS SIGNIFY ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER, MEDMINDRE SÅDANNE SKADER SKYLDES BEDRAGERI ELLER BEVIDST VILDLEDNING FRA SIGNIFYS SIDE.

 

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER DET SAMLEDE ERSTATNINGSKRAV, DER KAN GØRES GÆLDENDE OVER FOR SIGNIFY ELLER DENNES DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, SAMARBEJDSPARTNERE, LICENSGIVERE, DISTRIBUTØRER ELLER LEVERANDØRER I FORBINDELSE MED TIL DETTE WEBSTED, INDHOLDET ELLER BRUGERINDHOLDET, BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DU HAR BETALT OS FOR AT BENYTTE WEBSTEDET, ELLER 50 EURO, ALT EFTER HVILKET BELØB DER ER HØJEST.

 

HVIS DU ER BOSIDDENDE I ET LAND ELLER EN STAT, HVOR EN ELLER FLERE AF OVENNÆVNTE ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER -BEGRÆNSNINGER ELLER EN ELLER FLERE AF DE GARANTIRELATEREDE ANSVARSFRASKRIVELSER I AFSNIT 4 OVENFOR ER I STRID MED LOVEN, GÆLDER SÅDANNE FRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER IKKE FOR DIG. I SÅ FALD ER SÅDANNE FRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER BEGRÆNSET TIL DET OMFANG, LOVEN TILLADER.

8. Indhold/software fra tredjepart

 

Signify kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet på en tredjeparts websted, der linkes til på vores websted eller linker til vores websted, uanset om dette link stilles til rådighed på vores websted eller af en tredjepart i henhold til betingelserne. Når der på vores websted linkes til et andet websted, er det ikke ensbetydende med, at vi står inde for det pågældende websted, og vi fremsætter ingen påstande eller garantier med hensyn til korrekthed, rettidighed eller egnethed, hvad angår indholdet på et websted, der linkes til på vores websted, og påtager os heller ikke noget ansvar herfor.

 

Al software, der kan downloades fra eller via dette websted, tilbydes på licens i henhold til vilkårene i enhver relevant licensaftale. Medmindre andet er angivet i den relevante licensaftale, stilles softwaren udelukkende til rådighed for slutbrugerne, og enhver form for kopiering, reproduktion eller videredistribution af softwaren er strengt forbudt.

 

EVENTUELLE GARANTIER VEDRØRENDE EN SÅDAN SOFTWARE GÆLDER KUN, HVIS DE UDTRYKKELIGT ER ANFØRT I DEN RELEVANTE LICENSAFTALE. SIGNIFY OG DENNES DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, SAMARBEJDSPARTNERE, LICENSGIVERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG HERMED UDTRYKKELIGT ALLE YDERLIGERE INDESTÅELSER FOR ELLER GARANTIER AF ENHVER ART, BÅDE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER OVERHOLDELSE AF RETTIGHEDER MED HENSYN TIL SOFTWAREN.

9. Ophavsret og varemærker

 

Ophavsretten og alle øvrige ejendomsrettigheder til det indhold og det websted, som Signify, dennes associerede selskaber, datterselskaber og/eller samarbejdspartnere stiller til rådighed, den software, der bruges til drift og offentliggørelse af dette websted, de data, der indsamles på webstedet, samt webstedets opbygning og webstedselementernes placering og rækkefølge tilhører Signify Holding B.V. og/eller dennes samarbejdspartnere eller licensgivere. Alle rettigheder til indholdet og webstedet, der ikke udtrykkeligt overdrages heri, forbeholdes.

 

PHILIPS er et registreret varemærke tilhørende Koninklijke Philips N.V. PHILIPS og alle øvrige registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og dennes associerede selskaber er vigtige aktiver tilhørende Koninklijke Philips N.V. Det er vigtigt, at disse varemærker bruges korrekt, og du skal derfor følge Philips' retningslinjer, når du henviser til vores virksomheds produkter og tjenester. Du kan få flere oplysninger på adressen www.ip.philips.com.

 

Brug og registrering af navnet PHILIPS er forbeholdt Koninklijke Philips N.V. Du må hverken registrere eller bruge et virksomhedsnavn, et navn på et koncessioneret selskab, et handelsnavn, et domænenavn eller noget andet navn eller nogen betegnelse eller beskrivelse, som navnet PHILIPS eller et andet navn, der minder om eller består af en del af navnet PHILIPS, udgør en del af, eller som indeholder et andet registreret varemærke tilhørende Koninklijke Philips N.V.

 

Alle registrerede varemærker tilhørende Signify Holding B.V. og dennes associerede selskaber er vigtige aktiver tilhørende Signify. Det er vigtigt, at disse varemærker bruges korrekt, og du skal derfor følge Signifys retningslinjer, når du henviser til vores virksomheds produkter og tjenester. Kontakt os på adressen trademarks.lighting@signify.com for at få flere oplysninger.

10. Ejendomsret til webstedet

 

Dette websted er i sagens natur offentligt, og ingen oplysninger, der indsendes hertil, kan derfor anses for at være fortrolige. Du erklærer dig indforstået med, at indsendelse af brugerindhold, som omfatter en opfindelse, betragtes som en "offentliggørelse" af en sådan opfindelse i henhold til gældende patentlove.

 

Du erklærer dig indforstået med, at brugerindhold, der indsendes til og/eller diskuteres på webstedet, kan være beskyttet af patentrettigheder, ophavsret, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder tilhørende Signify eller dennes datterselskaber, associerede selskaber, samarbejdspartnere eller tredjeparter. Hvis du overvejer at gøre brug af eventuelle idéer, tilbud, forslag eller løsninger eller andet brugerindhold, der indsendes til webstedet, er det dit ansvar at sikre dig, at du ikke derved gør dig skyldig i krænkelse af nogen immaterielle rettigheder.

11. Påstande om overtrædelse af amerikanske love vedrørende ophavsret

 

Hvis du ved eller har mistanke om, at materiale på dette websted (herunder, men ikke begrænset til, materiale, der uploades til vores forum) er blevet brugt eller kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsret, bedes du gøre os opmærksomme på det ved at sende en meddelelse herom til den nedenfor anførte Signify-agent. I henhold til den amerikanske Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3), skal en sådan meddelelse overholde følgende krav:

 

  • Meddelelsen skal indeholde en fysisk underskrift eller elektronisk signatur fra indehaveren af ophavsretten eller den person, der er autoriseret til at handle på vegne af indehaveren af den eneret, der påstås at være krænket.
  • Meddelelsen skal indeholde en angivelse af det ophavsretsligt beskyttede værk, som påstås at være genstand for krænkelse af oprethavsret, eller, såfremt flere ophavsretsligt beskyttede værker er omfattet af samme meddelelse vedrørende et enkelt websted, en repræsentativ liste over disse værker på det pågældende websted.
  • Meddelelsen skal indeholde en angivelse af det materiale, som påstås at krænke eller være genstand for krænkelse af oprethavsret og derfor bør fjernes eller gøres utilgængeligt, samt oplysninger, der med rimelighed kan siges at være tilstrækkelige til at give os mulighed for at finde det pågældende materiale.
  • Meddelelsen skal indeholde oplysninger, der med rimelighed kan siges at være tilstrækkelige til at give os mulighed for at kontakte dig, f.eks. din adresse, dit telefonnummer og en eventuel e-mailadresse, du kan kontaktes på.
  • Meddelelsen skal indeholde en erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at indehaveren af ophavsretten eller dennes agent ikke har givet tilladelse til brug af det aktuelle materiale på den måde, der klages over, eller at denne brug er i strid med loven.
  • Meddelelsen skal indeholde en erklæring om, at oplysningerne deri er korrekte og givet under edsansvar, og at du er indehaver af ophavsretten eller autoriseret til at handle på vegne af indehaveren af den eneret, der påstås at være krænket.

 

Den udpegede agent med ansvar for meddelelser vedrørende påstande om krænkelse af ophavsret kan kontaktes som følger:

 

Pr. post: Signify Netherlands B.V.
Legal Services
High Tech Campus 48
5656AE Eindhoven
Holland

 

Formålet med ovennævnte oplysninger er udelukkende at underrette Signify om, at ophavsretten til dit materiale muligvis er blevet krænket. Ingen andre forespørgsler, f.eks. produktrelaterede spørgsmål og anmodninger eller henvendelser vedrørende upassende indhold, bliver besvaret via denne proces.

12. Skadesløsholdelse og frigørelse

 

Du forpligter dig til at holde Signify og dennes datterselskaber, associerede selskaber, samarbejdspartnere, distributører og leverandører og alle deres respektive funktionærer, direktører, medarbejdere, aktionærer, juridiske repræsentanter, agenter, efterfølgere og befuldmægtigede skadesløse med hensyn til skadeserstatning, ansvar, omkostninger og udgifter (herunder rimelige honorarer til advokater og fagfolk samt retsafgifter), der måtte opstå som følge af indholdet i eller upload eller overførsel af meddelelser, data, materiale eller andet brugerindhold, som du sender til eller via websitet, eller enhver misligholdelse af nærværende betingelser fra din side. Såfremt en meddelelse eller andet brugerindhold, du har uploadet, fører til en klage eller et søgsmål, forbeholder Signify sig ret til at afsløre din identitet og eventuelle andre oplysninger om dig, som Signify måtte have registreret.

 

Hvis der opstår en tvist mellem dig og en eller flere andre brugere, forpligter du dig til at holde Signify og dennes datterselskaber, associerede selskaber, samarbejdspartnere, distributører og leverandører og alle deres respektive funktionærer, direktører, medarbejdere, aktionærer, juridiske repræsentanter, agenter, efterfølgere og befuldmægtigede skadesløse med hensyn til krav, skader og tab (både faktiske lidte tab og følgeskader) af enhver art, både kendte og ukendte, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med sådanne tvister.

13. Lukning af webstedet

 

Vi forbeholder os eneret til når som helst, uanset årsag og uden varsel eller samtykke at lukke webstedet eller en eller flere dele deraf. Vi påtager os intet ansvar, herunder erstatningsansvar, for manglende lagring eller sletning af indhold og/eller brugerindhold, der er blevet indsendt til webstedet.

14. Produkter fra Signify

 

På webstedet henvises der muligvis til bestemte Signify-produkter og -tjenester, som ikke (umiddelbart) er tilgængelige i alle lande. En sådan henvisning indebærer ikke nogen antydning af eller garanti for, at sådanne produkter eller tjenester på et senere tidspunkt bliver tilgængelige i et bestemt land. Kontakt den lokale Signify-kontaktperson for at få flere oplysninger.

15. Safe Harbor-erklæring i henhold til den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act af 1995

 

Oplysningerne på dette websted indeholder muligvis visse forudsigelser eller prognoser med hensyn til Signifys finansielle forhold og driftsresultater samt visse af Signifys planer og mål i forbindelse hermed. Vi gør læserne opmærksomme på, at en forudsigelse eller prognose aldrig er en garanti for fremtidige resultater, og at de faktiske resultater kan afvise væsentligt fra resultaterne i forudsigelserne eller prognoserne. Som eksempler på forudsigelser eller prognoser kan nævnes udsagn vedrørende vores strategi, anslået stigning i salget, fremtidigt driftsresultat før renter, skat og afskrivninger, fremtidige omkostningsbesparelser, fremtidsudvikling med hensyn til organisk drift samt fordelen ved fremtidige opkøb og vores kapitalposition. Forudsigelser eller prognoser indebærer i sagens natur risici og usikkerhed, da de er relateret til fremtidige begivenheder og omstændigheder, og der er mange faktorer, som kan medføre, at de faktiske resultater og den faktiske udvikling adskiller sig væsentligt fra de resultater og den udvikling, der antydes eller gives udtryk for i disse forudsigelser eller prognoser. Forudsigelserne eller prognoserne afhænger blandt andet af nationale og internationale økonomiske og forretningsmæssige forhold, vellykket implementering af vores strategi, vores evne til at identificere opkøbsmuligheder og gennemføre opkøb samt til at integrere de opkøbte virksomheder i vores koncern, forbrugernes præferencer med hensyn til vores aktuelle og nye produkter, vores evne til at udvikle og markedsføre nye produkter, vores evne til at udnytte fordelene ved vores strategi, politiske forhold og offentlige myndigheders bestemmelser og handlinger, ændringer i lovgivningen samt den aktuelle konkurrencesituation, og adskillige af disse faktorer er vi ikke herre over. Som følge heraf kan vores faktiske fremtidige resultater afvige væsentligt fra de planer, mål og forventninger, der er beskrevet i sådanne forudsigelser eller prognoser. Yderligere risici og faktorer fremgår af de dokumenter, vi har indsendt eller indleveret til U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), heriblandt vores seneste årsberetning (via formular 20-F), som kan ses på SEC's hjemmeside på adressen www.sec.gov. Alle forudsigelser eller prognoser, der er fremsat af os eller på vores vegne, er knyttet til og afspejler den dato, hvor de blev fremsat. Vi opdaterer ikke forudsigelser eller prognoser, så de afspejler eventuelle ændrede forventninger eller ændringer med hensyn til de begivenheder, forhold eller omstændigheder, som sådanne udsagn er baseret på. Vi henviser dog læserne til eventuelle yderligere bemærkninger i de dokumenter, vi har indsendt til SEC eller indsender til SEC på et senere tidspunkt.

16. Løsning af tvister

 

Nærværende betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til Hollands love. Du giver hermed dit samtykke til, at domstolene i Amsterdam i Holland fungerer som ikke-eksklusiv domsmyndighed i tilfælde af tvister, krav eller søgsmål som følge af eller med relation til nærværende betingelser eller din brug af dette websted, herunder eventuelle tvister med relation til nærværende betingelsers eksistens eller gyldighed, forudsat at du indvilger i kun at indbringe sådanne tvister, krav eller søgsmål for domstolene i Amsterdam i Holland.

17. Individualitet (vilkårenes uafhængighed)

 

Såfremt en bestemmelse i nærværende betingelser viser sig at være ugyldig eller ikke at kunne håndhæves, skal den pågældende bestemmelse erstattes af en gyldig bestemmelse, der kan håndhæves, og hvis ordlyd i videst muligt omfang svarer til hensigten med den oprindelige bestemmelse, og de øvrige bestemmelser forbliver retsgyldige.

18. Ingen frafaldelse

 

Såfremt Signify undlader at håndhæve en bestemt del af nærværende betingelser, udgør det under ingen omstændigheder en frafaldelse af nogen af Signifys rettigheder i henhold til nærværende betingelser, hverken med hensyn til en persons tidligere eller fremtidige handlinger. Hverken Signifys modtagelse af økonomiske midler eller en persons afhængighed af Signifys handlinger skal fortolkes som en frafaldelse af nogen del af nærværende betingelser. Kun en specifik fraskrivelse underskrevet af en autoriseret repræsentant for Signify er retsgyldig.

19. Overskrifter

 

Overskrifterne til afsnittene i betingelserne tjener kun et praktisk formål og udgør ikke en del heraf og har ingen indflydelse på betingelsernes betydning eller fortolkningen heraf.

 

Tak, fordi du har valgt at benytte vores websted.

 

Senest opdateret: januar 28, 2019